Có 1 kết quả:

suī pāo

1/1

suī pāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bladder