Có 1 kết quả:

jú bù lián jié wǎng luò

1/1

Từ điển Trung-Anh

local connectionist network