Có 1 kết quả:

jú bù lián guàn xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

local coherence