Có 1 kết quả:

jú bù má zuì

1/1

jú bù má zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

local anesthetic