Có 1 kết quả:

pì gǔn niào liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

to piss in one's pants in terror (idiom); scared witless