Có 1 kết quả:

céng lóu

1/1

céng lóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) multistoried building
(2) tower
(3) pagoda