Có 1 kết quả:

céng miàn

1/1

céng miàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aspect
(2) facet
(3) level (political, psychological, spiritual etc)
(4) (geology) bedding plane