Có 1 kết quả:

jū zhōng duì qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

centered alignment (typography)