Có 1 kết quả:

jū zhù yú

1/1

jū zhù yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to inhabit