Có 1 kết quả:

jū shuāng

1/1

jū shuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to remain widowed (formal)