Có 1 kết quả:

jū xīn hé zài

1/1

jū xīn hé zài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) What's (he) up to?
(2) What's the motive behind all this?