Có 1 kết quả:

jū xīn xiǎn è

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have sinister motives