Có 1 kết quả:

jū wú dìng suǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be without a fixed residence (idiom)