Có 1 kết quả:

jū gāo bù xià

1/1

jū gāo bù xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of prices, rates etc) to remain high