Có 1 kết quả:

Qū Yuán

1/1

Qū Yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qu Yuan (340-278 BC), famous Warring States statesman and poet, author of Sorrow at Parting 離騷|离骚 Lisao in Songs of Chu 楚辭|楚辞

Một số bài thơ có sử dụng