Có 1 kết quả:

Qū Yuán Jì niàn guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qu Yuan memorial hall in Zigui county 秭歸縣|秭归县[Zi3 gui1 Xian4], Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then