Có 1 kết quả:

qū zūn

1/1

qū zūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to condescend
(2) to deign