Có 1 kết quả:

qū jiāng

1/1

qū jiāng

giản thể

Từ điển phổ thông

cứng cỏi