Có 1 kết quả:

qū cái

1/1

qū cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to waste talent