Có 1 kết quả:

qū dǎ chéng zhāo

1/1

qū dǎ chéng zhāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to obtain confessions under torture