Có 1 kết quả:

qū zhǐ kě shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) can be counted on one's fingers (idiom)
(2) very few