Có 1 kết quả:

qū náo

1/1

qū náo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to surrender
(2) to yield
(3) to flex