Có 1 kết quả:

qū rǔ

1/1

qū rǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to humiliate
(2) humiliating