Có 1 kết quả:

qū tǐ

1/1

qū tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bend at the waist
(2) (fig.) to bow to
(3) pike position (diving)