Có 1 kết quả:

wū zi

1/1

wū zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) house
(2) room
(3) CL:間|间[jian1]