Có 1 kết quả:

wū dǐng

1/1

wū dǐng

phồn thể

Từ điển phổ thông

mái nhà, nóc nhà

Từ điển Trung-Anh

(1) roof
(2) CL:個|个[ge4]

Một số bài thơ có sử dụng