Có 1 kết quả:

shī jiǎn

1/1

shī jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

autopsy