Có 1 kết quả:

píng bì

1/1

píng bì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bức bình phong

Từ điển Trung-Anh

(1) to screen
(2) to block (sth or sb)
(3) to shield
(4) (protective) shield