Có 1 kết quả:

bǐng tuì

1/1

bǐng tuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to send away
(2) to dismiss (servants etc)
(3) to retire from public life