Có 1 kết quả:

píng zhàng

1/1

píng zhàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

màn chắn bảo vệ

Từ điển Trung-Anh

protective screen

Một số bài thơ có sử dụng