Có 1 kết quả:

zhǎn kuān

1/1

zhǎn kuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to widen