Có 1 kết quả:

zhǎn tái

1/1

zhǎn tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) display counter
(2) stand
(3) booth