Có 1 kết quả:

ē niào

1/1

ē niào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to urinate