Có 1 kết quả:

tú bó

1/1

tú bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) butcher
(2) fig. brutal killer