Có 1 kết quả:

lǚ jìn bù zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to continue despite repeated prohibition (idiom)