Có 1 kết quả:

lǚ lǚ

1/1

lǚ lǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) again and again
(2) repeatedly