Có 1 kết quả:

lǚ zhàn lǚ bài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to suffer defeat in every battle (idiom)