Có 1 kết quả:

lǚ bài lǚ zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to keep on fighting despite continual setbacks (idiom)