Có 1 kết quả:

lǚ cì

1/1

lǚ cì

phồn thể

Từ điển phổ thông

lặp đi lặp lại

Từ điển Trung-Anh

(1) repeatedly
(2) time and again