Có 1 kết quả:

lǚ shì bù shuǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) well-tried
(2) time-tested