Có 1 kết quả:

céng bào

1/1

céng bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to report to higher authorities through layers of hierarchy