Có 1 kết quả:

céng yán

1/1

céng yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stratified rock
(2) flagstone

Một số bài thơ có sử dụng