Có 1 kết quả:

céng zhuàng

1/1

céng zhuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stratified
(2) bedded (geology)