Có 1 kết quả:

céng lǐ

1/1

céng lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stratification