Có 1 kết quả:

céng dié

1/1

céng dié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) layer upon layer
(2) tiered

Một số bài thơ có sử dụng