Có 1 kết quả:

céng jí

1/1

céng jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) level
(2) hierarchy