Có 1 kết quả:

céng jiàn dié chū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to occur frequently
(2) to occur repeatedly