Có 1 kết quả:

lǚ lì biǎo

1/1

lǚ lì biǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) curriculum vitae (CV)
(2) resume