Có 1 kết quả:

lǚ dài chē

1/1

lǚ dài chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a caterpillar track vehicle