Có 1 kết quả:

lǚ dài chē

1/1

lǚ dài chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a caterpillar track vehicle